Hướng dẫn sử dụng vCRMpro từ A đến Z

Gia nhập Group Zalo "CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - ĐỘI NHÓM - DỰ ÁN" ngay!

https://zalo.me/g/hqrcfg492 

Khởi tạo phần mềm quản lý công việc, đội nhóm, dự ánBằng cách Kích vào các ĐỀ MỤC tương ứng để xem hướng dẫn Chi tiết cách sử dụng Phần mềm Quản lý Công việc, Đội nhóm, Dự án vCRMpro.Com

I. KHỞI TẠO

1.1. Cách mở vCRMpro trong chế độ tiếng Việt

1.2. Cách Đăng ký một tài khoản thành viên

1.3. Cách Đăng nhập và thay đổi thông tin tài khoản

Thiết lập thông tin hệ thốngII. THIẾT LẬP (Thực hiện trong menu Thiết lập)

Thao tác này bắt buộc phải thực hiện ở thời điểm đầu tiên sau khi Đăng ký tài khoản thành công

2.1. Thiết lập Chung | 2.2. Thiết lập Phương thức thanh toán

2.3. Thiết lập thông tin Doanh nghiệp | 2.4. Thiết lập Thuế | 2.5. Thiết lập Quyền Người dùng

2.7. Tạo mới/Sửa/Xóa Thành viên Nhóm (Thực hiện tại menu Thành viên Nhóm)

2.8. Tạo mới/Sửa/Xóa Đầu mối | 2.9. Tạo mới/Sửa/Xóa Khách hàng

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN - CÔNG VIỆC - ĐỘI NHÓM

3.1. Tạo mới/Sửa/Xóa Dự án và gán Thành viên tham gia Dự án (Thực hiện tại Menu DỰ ÁN)

3.2. Tạo mới/Sửa/Xóa Nhiệm vụ và Giao nhiệm vụ cho Thành viên Nhóm (Thực hiện tại Menu NHIỆM VỤ)

3.3. Tạo/Sửa/Xóa Phòng Họp Trực Tuyến (Thực hiện tại Menu PHÒNG HỌP)

Quản lý công việc, đội nhóm, dự án3.4. Hướng dẫn sử dụng Phòng Họp Trực Tuyến (Thực hiện tại Menu PHÒNG HỌP)

3.5. Hướng dẫn sử dụng cửa sổ Chat với Thành viên Nhóm hoặc Khách hàng (Thực hiện tại Menu CHAT)

3.6. Làm việc với Giản đồ Gantt (Thực hiện tại Menu GIẢN ĐỒ GANTT)

3.7. Làm việc với Module Lịch (Thực hiện tại Menu LỊCH)

IV. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - CRM

4.1. Tạo mới/Sửa/Xóa Đầu mối và Chuyển Đầu mối thành Khách hàng (Thực hiện tại Menu ĐẦU MỐI - Tương tự mục 2.8)

4.2. Tạo mới/Sửa/Xóa Khách hàng (Thực hiện tại Menu KHÁCH HÀNG - Tương tự mục 2.9)

Quản lý Quan hệ khách hàng CRM4.3. Bán hàng: (Thực hiện tại Menu BÁN HÀNG)

4.3.1. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin Thuế (Thực hiện tại Menu BÁN HÀNG => THUẾ)

4.3.2. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin Sản phẩm (Thực hiện tại Menu BÁN HÀNG => SẢN PHẨM)

4.3.3. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin/ In ấn Báo giá (Thực hiện tại Menu BÁN HÀNG => BÁO GIÁ)

4.3.4. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin/ In ấn Hóa đơn (Thực hiện tại Menu BÁN HÀNG => HÓA ĐƠN)

4.4. Quản lý Tài chính:  (Thực hiện tại Menu TÀI CHÍNH)

4.4.1. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin về Giao dịch Thanh toán/ Thu nhập  (Thực hiện tại Menu TÀI CHÍNH => THANH TOÁN/THU NHẬP)

4.4.2. Tạo mới/Sửa/Xóa thông tin Chi phí  (Thực hiện tại Menu TÀI CHÍNH => CHI PHÍ)

V. QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRM

Quản lý nhân sự5.1. Tạo mới/Sửa/Xóa Thành viên Nhóm (Thực hiện tương tự 2.7) -   (Thực hiện tại Menu THÀNH VIÊN NHÓM)

5.2. Tạo mới/Sửa/Xóa Việc cần thực hiện - Lập kế hoạch làm việc   (Thực hiện tại Menu VIỆC CẦN THỰC HIỆN)

5.3. Tạo mới/Sửa/Xóa Ghi nhó  (Thực hiện tại Menu GHI NHỚ)

5.4. Tạo mới/Sửa/Xóa Nghỉ phép  (Thực hiện tại Menu NGHỈ PHÉP)

5.5. Tạo mới/Sửa/Xóa Chuyên cần/Điểm danh làm việc  (Thực hiện tại Menu CHUYÊN CẦN)

VI. BÁO CÁO   (Thực hiện tại Menu BÁO GIÁ)

VII. HỖ TRỢ   (Thực hiện tại Menu HỖ TRỢ)

     Nếu Bạn có bất cứ thắc mắc gì, Bạn có thể sử dụng Module này để liên hệ với Nhà cung cấp phần mềm để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất có thể.

 

 

Bài viết này hữu ích với Bạn chứ?

Back To Top